KHẮC PHỤC OPPO BỊ HƯ IC NGUỒN, SẬP NGUỒN | Công nghệ 247